Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya Arbetsmarknadstorget

Uppdraget för Arbetsmarknadstorget är att 

Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner.

Nya Arbetsmarknadstorget riktar sig till Hisingsbor i åldern 18–64 år som uppbär ersättning från socialtjänsten, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan där det råder oklarhet om vad som är nästa relevanta insats för att ta steg vidare mot egen försörjning.

Deltagaren ska få rätt stöd att komma vidare i rehabiliteringsprocessen mot egen och hållbar försörjning via arbete eller studier. Stödet ska vara individuellt. Det kan vara stöd i koordineringen av insatser och stöd i kontakter över organisatoriska gränser för att komma rätt i välfärden. Det kan också handla om att individen behöver motiveras, få stöd att tänka och se alternativ för att komma vidare ut mot arbetsmarknaden.

Nya Arbetsmarknadstorget består bland annat av ett Bedömningsteam och ett Samverkansteam med fyra samverkanskoordinatorer som leds av en Samordnare.

Bedömningsteamet är ett:

konsultativt team för gemensam bedömning av individens behov av stöd och insatser utifrån de möjligheter, resurser och ansvar som finns hos de fyra myndigheterna. Ärenden lyfts till Bedömningsteamet av samverkanskoordinatorerna eller handläggare, i någon av myndigheterna, när det råder oklarhet om vilken insats som är relevant i den fortsatta handläggningen. Teamet diskuterar och kommer överens om vilken insats/åtgärd som bedöms lämplig.

Samverkanskoordinatorernas uppdrag är att:

  • göra en samlad analys av individens behov för att komma vidare mot egen försörjning.
  • ge individuellt stöd till individen utifrån de behov som identifieras. Det kan handla om att vara ett stöd i myndighetskontakter samt att motivera och att tänka nytt samt att följa upp att planerade åtgärder kommer igång.

De fyra samverkanskoordinatorerna, två från socialtjänsten och två från Arbetsförmedlingen, arbetar heltid med tillgång till och i samarbete med kompetens från Vården och Försäkringskassan.

Samverkanskoordinatorerna har ingen myndighetsutövning utan är en utförarverksamhet med uppdrag att samverka med handläggare kring Hisingsbor, som uppbär offentligförsörjning, och är i behov av samordnade insatser från parterna.

Kontakt

Hanneke Seljee-Svedberg
Samordnare
hanneke.seljee.svedberg@askimfrolundahogsbo.goteborg.se
Tel. 0736-664024


Senast uppdaterad: 2018-11-01 10:05